Zasady Współpracy

Stała obsługa prawna:
Firmom proponuję współpracę opartą na umowie stałej obsługi prawnej rozliczanej w systemie miesięcznym. Sposób wynagrodzenia w przypadku współpracy w powyższej formie może przybrać postać:

 • wynagrodzenia ryczałtowego – Zleceniodawca wybiera stałą obsługę prawną za określone wynagrodzenie bez względu na nakład i czas pracy konieczny do wykonania zlecenia,
 • wynagrodzenia godzinowego – Zleceniodawca wynagradza pracę za czas poświęcony na wykonanie poszczególnych czynności składających się na całość zlecenia. W tym systemie cena jednej roboczogodziny wynosi od 250 złotych.

Przykładowo:
Proponowany zakres usług skierowany do przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów może obejmować:

 • stały kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej
  ze stacją kontroli pojazdów i zatrudnionymi diagnostami,
 • bieżące doradztwo prawne oraz monitorowanie przepisów prawa w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów
  i przeprowadzania badań technicznych,
 • sporządzanie pisemnych odpowiedzi i opinii prawnych,
 • reprezentowanie podmiotu prowadzącego stację oraz zatrudnionych diagnostów w sprawach administracyjnych
  i sądowych.
Wykonywanie jednorazowych zleceń:
Obok współpracy opartej na stałej umowie, przyjmuję jednorazowe zlecenia zarówno od firm jak i osób fizycznych w zakresie:

 • prowadzenia indywidualnych postępowań i spraw,
 • udzielania pojedynczych porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzania opinii i ekspertyz prawnych.

Przykładowo:
W przypadku postępowania przeciwko przedsiębiorcy prowadzącemu stację kontroli pojazdów lub diagnoście, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, jako radca prawny, mogę reprezentować ich interesy przed organem administracji lub sądem. Niniejsza usługa obejmuje:

 • udzielanie bieżących konsultacji prawnych,
 • formułowanie i przedkładanie w imieniu mocodawcy odpowiednich wniosków w toczącym się postępowaniu,
 • składanie odwołań i skarg na zapadłe decyzje i orzeczenia,
 • reprezentowanie zleceniodawcy bezpośrednio na rozprawie jako jego zastępca procesowy
 • Stawki wynagrodzenia w powyższych przypadkach ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy
  i niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. 
 • Powyższe zasady współpracy mogą być zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.
 • Przed przystąpieniem do wykonywania czynności zleconych Kancelarii sporządzana jest pisemna umowa regulująca zakres zlecenia,
  czas jej obowiązywania, wynagrodzenie oraz inne prawa i obowiązki stron.
 • W związku z wykonywaniem zlecenia na rzecz Klienta wystawiana jest faktura VAT.
 • Ceny usług świadczonych przez Kancelarię w zakresie zastępstwa sądowego i egzekucyjnego, a także prowadzenia postępowań administracyjnych kształtowane są indywidualnie w każdej sprawie, z uwzględnieniem stopnia ich zawiłości i przewidywanego nakładu pracy. Podstawą ustalania kosztów sądowych jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 Nr 163, poz.1349). Wynagrodzenie to nie obejmuje kosztów ponoszonych przez Kancelarię w interesie Klienta przy realizacji zlecenia takich jak: koszty dojazdów, noclegów, wszelkich opłat sądowych, skarbowych, egzekucyjnych, pocztowych itp.
 • Kancelaria funkcjonuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 roku, Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), a wszelka pomoc prawna będzie udzielana m.in. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) oraz zasady etyki radcy prawnego uchwalone przez VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 10 listopada 2007 roku.
 • Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu. Suma gwarancyjna
  w odniesieniu do jednego zdarzenia dla każdego ubezpieczonego stanowi równowartość kwoty 100.000 EUR.