Zakres usług

Dla każdej firmy:

Kancelaria zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jaki zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji, w szczególności:

 • bieżącą, kompleksową obsługę prawną działalności gospodarczej, w tym w szczególności obejmującą problematykę prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, pracy
  i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, karnego
  i karnego skarbowego, autorskiego,
 • wydawanie w powyższym zakresie opinii prawnych, ekspertyz
  i analiz zarówno w formie ustnej i pisemnej, a także za pośrednictwem telefonu i elektronicznych środków przekazu
  w tym internetu,
 • obsługę organów spółek, sporządzanie i opiniowanie umów, ofert oraz innych dokumentów stosowanych w firmach w tym ich aktów wewnętrznych takich jak statuty, regulaminy, uchwały, zarządzenia, procedury itp.,
 • bieżące informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach prawa, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności,
 • udział w negocjacjach prowadzonych z kontrahentami,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi jak również przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz organami egzekucyjnymi i podatkowymi,
 • sporządzanie wniosków i reprezentowanie w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • windykacja wierzytelności i prawne zabezpieczenie należności, zarówno na etapie polubownym, sądowym jak i egzekucyjnym.

Dla stacji kontroli pojazdów i diagnostów:

Specjalizuję się w obsłudze prawnej stacji kontroli pojazdów i diagnostów samochodowych, w związku z tym w dziedzinie mojego szczególnego zainteresowania występują następujące rodzaje spraw:

 • podjęcie i rejestracja działalności gospodarczej w zakresie stacji kontroli pojazdów,
 • uzyskiwanie poświadczeń warunków lokalowych stacji oraz jej wyposażenia w formie decyzji administracyjnych od Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oraz wszelkie spory
  z tym związane,
 • zgodne z prawem prowadzenie działalności gospodarczej
  w postaci SKP,
 • prawidłowe wykonywanie badań technicznych pojazdów,
 • nadzór nad stacjami prowadzony przez starostę lub TDT
  oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych lub decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej,
 • przekształcenia własnościowe oraz umowy cywilnoprawne dotyczące stacji kontroli pojazdów,
 • postępowania w sprawie uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu diagnosty samochodowego,
 • cofnięcie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych,
 • sądowe i administracyjnego karanie przedsiębiorców
  i  diagnostów w sprawach związanych z wykonywaniem badań technicznych,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów zmian prawnych
  w zakresie motoryzacji i stacji kontroli pojazdów.